srebotnik and Sugiyama Doubles Champions. 2007 Rogers Cup in Toronto!
Srebotnik and Sugiyama with their Trophy. 2007 Rogers Cup in Toronto.